Religia _ lekcja 13

Moi kochani od dwóch dni mamy już lato, choć pogoda nas nie rozpieszcza, mamy nadzieję, że lato będzie słoneczne. Jan Brzechwa napisał wiersz Lato. Moje kochane dzieci, pamiętacie, że PIĘKNO ŚWIATA MÓWI NAM O BOGU. Gdy wyjedziemy na zasłużone wakacje podziękujmy Dobremu Bogu za: morze, góry, jeziora, lasy, łąki …….

A teraz  piękny wakacyjny wiersz i kilka wakacyjnych zagadek

Nie mia­łem z ka­len­da­rzem zbyt do­brej ko­mi­ty­wy,
Mło­dość mo­je­go ży­cia przy­pa­dła na wiek siwy.

Gdy idę przez uli­ce – du­sza po­ga­nia cia­ło;
Pięć­dzie­siąt lat prze­ży­łem i cią­gle mi za mało!

Po­eci pi­szą sło­wa, któ­rych nikt nie ro­zu­mie,
A ży­cie ta­kie pro­ste – w słoń­cu i li­ści szu­mie…

Wiem o kwia­tach to tyl­ko, co mi po­wie ich za­pach,
Lecz wie­dzy tej nie znaj­dę w książ­kach ani na ma­pach.

Lato, choć na­wet siwe, niech­by naj­dłu­żej trwa­ło –
Pięć­dzie­siąt lat prze­ży­łem i cią­gle mi za mało.

I chcia­ło­by się zno­wu za mia­stem zry­wać cha­bry,
Uśmie­chać się do dziew­cząt po­wra­ca­ją­cych z fa­bryk,

Pa­trzeć z mo­stu na Wi­słę mie­nią­cą się tak złud­nie,
Tań­czyć na Ma­riensz­ta­cie w nie­dziel­ne po­po­łu­dnie,

A po­tem z kon­duk­tor­ką z „czter­nast­ki” iść na lody
I uda­wać mło­de­go – choć już się nie jest mło­dym.

A teraz czas na zagadki, na pewno dacie sobie radę:

Słońce piecze,
lipa w kwiecie,
dojrzewa śliwa,
kiedy to bywa?

……

Latem krążę,
ile sił,
zbieram z kwiatów
złoty pył.

……….

Zaczynają się wakacje,
bo już zakwitły … .

………….

Zimne, słodkie i pachnące,
jemy latem w dni gorące.

……..

Na jakim piaszczystym brzegu,

ludzie się opalają?

 Wzburzone morskie fale muszelki tam wyrzucają.

……….

Mały domek z materiału,

 w nim poduszki oraz koce.

Można smacznie w nim przesypiać,

 letnie ciepłe noce.

………

By chronić skórę latem

 przed słońca nadmiarem.

Smaruj się nim,

a potem opalaj z umiarem.

Uśmiechnięty · lata · słońce · maskotka · cartoon · charakter · okulary -  ilustracja wektorowa © Chud Tsankov (hittoon) (#7567632) | StockfreshJak myślicie, czy zagadki były trudnie …..NIE… na pewno każdy z was je bardzo szybko odgadł.

 A teraz zapraszam na wysłuchanie bajki „ Wakacyjne podróże.

Pani Jasia . Proszę tu jeszcze zaglądnąć na film o bezpiecznych wakacjach.