Procedura COVID-19

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć

§ 1

  1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2020 r.
  2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 2. Sposób organizowania zajęć

Nauczyciele prowadzący zajęcia z przyporządkowanymi im oddziałami powinni zadbać o to, by zajęcia odbywały się wyłącznie w wyznaczonych poszczególnym oddziałom salach. Zabronione jest prowadzenie zajęć z grupami dzieci z różnych oddziałów, czy przemieszczanie się dzieci pomiędzy poszczególnymi oddziałami.
Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt zbiorowy od 3 do 5 dzieci , w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m ² ; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m ², jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m ².
Do przestrzeni, o której mowa w ust. 2 nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych w tym ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno – sanitarnych. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.
Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami przedszkola.
Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do przedszkola.
Należy jednak zwracać uwagę, by jednocześnie na placu zabaw przebywały wyłącznie dzieci
z jednego oddziału. Po zakończeniu zajęć na placu zabaw personel sprzątający musi dokonać
dezynfekcji znajdującego się na nim sprzętu. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez
osoby trzecie.
Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z  użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.  
Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na godzinę.
Zajęcia z gimnastyki śródlekcyjnej powinny być prowadzone przy otwartych oknach.

§ 3. Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest
skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do przedszkola. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania co trzy godziny powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień, zawieszonym na tablicy w pomieszczeniu socjalnym.
Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcza krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający. Brudne naczynia i sztućce powinny być umyte w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza.
Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi, zabawki, przedmioty
i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na
materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.
Zabrania się przynoszenia zabawek przez dzieci z domu.
Nauczyciele co najmniej raz dziennie przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy.
Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się
plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i powinni unikać przychodzenia do pracy.

§ 4. Kontakt z osobami trzecimi

Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego
minimum.
W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą żywności,
bądź kurierem, pracownik przedszkola powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 metrów, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba
taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one
zmieniane często. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

§ 5. Odbiór dzieci

Nauczyciel odbierający dziecko od rodzica powinien ocenić, czy jest ono zdrowe (nie ma
objawów chorobowych). W tym celu możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego.
W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, nauczyciel informuje
dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie odbioru dziecka od rodzica w danym dniu.
W sytuacji, gdy dziecko przyniosło ze sobą własne zabawki, bądź inne niepotrzebne
przedmioty, nauczyciel prosi rodzica o ich odebranie dziecku oraz odniesienie ich do domu.
Nauczyciele regularnie przypominają rodzicom o konieczności przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, a także o nieposyłaniu do przedszkola dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą posiadać środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice) zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również w trakcie przebywania w budynku przedszkola.
Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola,
z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m².

§ 6. Pozostałe regulacje

Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałanie COVID-19 będą
przekazywane rodzicom w drodze SMS na podane przez nich numery telefonów
komórkowych, a także za pomocą poczty elektronicznej.
Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz służb medycznych.
Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców
i opiekunów prawnych dzieci.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia COVID-19

§ 1
Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2020 r.
Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika przedszkola.

§ 2
W przedszkolu funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której
podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy przedszkola.
Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika przedszkola, u którego
podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

§ 3
Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien
niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora przedszkola. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatki powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom.
O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-
epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.

§ 4
W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel
powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników przedszkola.
O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora
oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę
nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio
dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami przedszkola lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie przedszkola.

§ 5
W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika przedszkola objawów choroby COVID-19, personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku przedszkola.

§ 6
Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.